Relationell bearbetning av tillitstrauman

21.06.2018

Original: Gómez, J., Lewis, J., Noll, L., Smidt, A., & Birrell, P. (2015). Shifting the Focus: Non-Pathologizing Approaches to Healing from Betrayal Trauma through an Emphasis on Relational Care. Journal of Trauma & Dissociation, 17(2), 165-85.

När brottet är gäller tillit

Current treatment guidelines outline a stage-oriented approach as the general standard of care when treating individuals who have been exposed to trauma. 

Allt eftersom behandlingen av psykisk ohälsa medikaliseras allt mer så har utrymmet för de relationella aspekterna av trauma minimerats också i behandling av trauma. Som R.D. Lang beskrev i sina texter så ärden medicinska modellen ett förhållningssätt till patologi som söker medicinska förklaringar på symtom och och syndrom baserade på diagnoser. Artikelförfattarna argumenterar för att denna modell implicit sätter ansvaret på individen istället för på personen som skadat den person som traumatiserats av tillitsbrottet, eller den sociala kontext som gjorde det möjligt för traumat att äga rum. Den medicinska modellen patologiserar trauma och lägger fokus på symtomreduktion som mål för behandlingen. Dessutom får den relationella skadan inte tillräckligt med uppmärksamhet. Artikeln ger en översikt över tillitsbrott och vikten av relationella processer. De standardbehandlingar som finns idag, inte minst den fasspecifika behandlingsmodellen som innehåller tre faser 1) stabilisering 2) bearbetning av traumatiska minnen och 3) nyorientering, bygger på en medicinsk modell. Den relationella kulturorienterade terapin läggs här i fram som ett alternativ. Ett icke-patologiserande synsätt framhäver det kontexutella och sociala och de kulturella aspekterna av trauma. Valfrihet att själv välja behandling och alternativa metoder kan vara särskilt befriande för männsikor med tillitstrauman.   

Artikeln lyfter egentligen inte fram huruvida den ena modellen ger bättre behandlingseffekt än den andra. Snarare så problematiseras den ideologiska grunden för de behandlingsmetoder som lyfts fram som ledande inom fältet. 

© 2018 Mina jag & Mig - En alldeles vanlig blogg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!